این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنفرانس
دبیرخانه سمینار:مشهد، خیابان احمدآباد، بیمارستان قائم، مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفکس:985138417453+
کد پستی: 01766-99199

پست الکترونیکی:
cong-bjterm@mums.ac.ir
وبسایت سمینار:
cong-bjterm.mums.ac.ir


صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه سمینار: مشهد،خیابان احمدآباد ، بیمارستان قائم، مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کد پستی: 01766-99199    
تلفکس: 98138417453+ 

پست الکترونیک: cong-bjterm@mums.ac.ir
وبسایت سمینار: cong-bjterm.mums.ac.ir